Баримт бичиг хувилах

By February 22, 2017Uncategorized

Баримт бичиг хувилах, олшруулах, хадгалхад анхаарах зүйлс

  • А. Баримт бичгийг хувилахад бүртгэл хөтлөх үүргийг бичиг хэргийн ажилтан хариуцна.

  • Б. Баримт бичгийг хэдэн хувь үйлдэх, ямар байгууллагад хүргүүлэх жагсаалтыг тухайн ажилтан үйлдэж бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

  • В. Баримт бичгийг хувилахдаа тухайн хэлтсийн даргын зөвшөөрлөөр хувилж лавлагааг өгнө.Лавлагаа өгсөн бүртгэлийг архивын ажилтан хариуцна.

  • Г. Архив хариуцсан ажилтан нь хадгаламжийн нэгжүүдийг хадгалах хугацаагаар нь ангилан нэгдсэн жагсаалт үйлдэж хадгалах, архивт шилжүүлэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

  • Д. Архив хариуцсан ажилтан хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэж баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна.

  • Е. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу холбогдох мэргэжилтнүүд архивын нэгж болгон бэлтгэж дараа оны 1 дүгээр улиралд багтаан архивын ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

  • Ё. Гадны байгууллага, хувь хүн архивын материалтай танилцах хүсэлт тавьсан тохиолдолд Эдийн Засаг Удирдлагын Мэдээллийн хэлтсийн даргаас зөвшөөрөл авна.

Leave a Reply