Экспертийн уулзалт

Монголын нэр хүндтэй Эрхэмүүдтэй хийх нүүр тулсан уулзалт